You are currently viewing Ile komornik musi zostawić na koncie bankowym w 2023 roku?

Ile komornik musi zostawić na koncie bankowym w 2023 roku?

2023 rok to kolejny rok, w którym komornicy będą musieli spełniać określone wymagania związane z zostawianiem pieniędzy na kontach bankowych swoich klientów. W tym roku ustawodawca wprowadził nowe przepisy, które mają na celu ochronę pieniędzy dłużników przed niekontrolowanym wykorzystywaniem ich przez komorników.

Komornik sądowy to osoba, której zadaniem jest egzekwowanie należności od dłużników w sposób określony przez prawo. W ramach swoich obowiązków komornik zajmuje się m.in. egzekucją majątku dłużników oraz pobieraniem z ich rachunków bankowych należności, które wynikają z tytułów wykonawczych. Jednym z pytań, jakie często pojawiają się w kontekście egzekucji komorniczej, jest to, ile komornik musi zostawić na koncie bankowym dłużnika. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Zmiany w przepisach w 2023 roku – nowa kwota wolna od zajęcia

Komornicy są ważnym elementem systemu egzekucji w Polsce. Są wyznaczani przez sądy w celu wykonania wszelkich czynności związanych z egzekwowaniem zobowiązań pieniężnych.

Przepisy dotyczące komorników są zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego. Komornik musi przestrzegać tych przepisów i wszelkich innych zasad określonych w ustawie, aby móc wykonywać swoje obowiązki w sposób właściwy.

Jednym z obowiązków komornika jest zapewnienie, że suma pieniędzy zgromadzona na koncie, na którym znajdują się środki zabezpieczające, jest wystarczająca, aby pokryć jakiekolwiek zobowiązania wynikające z wydanego przez sąd nakazu zapłaty. W związku z tym, komornik musi zostawić odpowiednią kwotę na koncie dłużnika, aby móc pokryć wszystkie wymagane zobowiązania.

Ile komornik musi zostawić na koncie bankowym?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest określona ustawowo i wynosi obecnie 3 086,00 zł. Oznacza to, że jeśli dłużnik posiada aktywa, których wartość nie przekracza tej kwoty, to komornik nie może ich zająć. Jest to zarówno korzystne dla dłużników, jak i wierzycieli, ponieważ wierzyciel nie może dochodzić swoich należności ze środków, których dłużnik nie posiada.

Warto jednak zaznaczyć, że kwota ta nie jest sztywna i może ulec zmianie w zależności od sytuacji finansowej dłużnika oraz rodzaju egzekucji. Jeśli dłużnik złoży wniosek o zmianę wysokości kwoty pozostawionej na koncie bankowym, komornik może na jego wniosek zwiększyć lub zmniejszyć tę kwotę.

Dodaj komentarz