You are currently viewing Jak sprawdzić bik osoby zmarłej

Jak sprawdzić bik osoby zmarłej

W jaki sposób zdobyć informacje z BIK na temat zobowiązań finansowych osoby zmarłej?

Do Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego każdego dnia zgłaszają się osoby, które chcą sprawdzić, czy ich zmarli bliscy nie pozostawili po sobie długów. W jaki sposób można dokonać weryfikacji tego typu informacji?

Długi po zmarłym

W świetle obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów, gdy spadkobierca w przeciągu 6 miesięcy od śmierci danej osoby nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oznacza to, że przyjmuje go wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Jak głosi art. 1031 kodeksu cywilnego, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe wyłącznie do wysokości przyjętego spadku.

Jak sprawdzić bik osoby zmarłej

Jak sprawdzić BIK osoby zmarłej – krok po kroku

W sytuacji, w której dana osoba nie dysponuje wiedzą na temat zaciągniętych przez członka rodziny zobowiązań i nie posiada jakichkolwiek dokumentów z tym związanych, najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z rejestrami zobowiązań prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Długów.

Należy tu jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż nie zawsze będą one zawierały informacje na temat wszystkich zaciągniętych przez spadkodawcę zobowiązań.

Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych powyżej rejestrów, gromadzi on dane odnośnie zobowiązań zaciągniętych w bankach, SKOK — ach oraz części firm pożyczkowych. Są one chronione tajemnicą bankową i mogą zostać udzielone wyłącznie tej osobie, której bezpośrednio dotyczą lub sądowi, w związku z aktualnie prowadzonym postępowaniem spadkowym.

  1. Spadkobierca występujący z wnioskiem o uzyskanie informacji odnośnie zobowiązań osoby zmarłej, musi powołać się na toczące się przed sądem postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
  2. Oprócz tego, niezbędne jest dołączenie aktu zgonu lub skróconego aktu urodzenia i potwierdzenia złożenia wniosku do sądu lub pisma z sądu. Jeżeli któryś ze wspomnianych rejestrów nie udzieli informacji odnośnie zobowiązań zmarłego, należy wówczas złożyć wniosek w toku postępowania, na wezwanie sądu.
  3. W momencie, w którym zostanie wydane postanowienie o nabyciu spadku lub dana osoba uzyska poświadczenie dziedziczenia (jest ono sporządzane przez notariusza), spadkobierca jest w stanie uzyskać niezbędne informacje na temat finansowych zobowiązań zmarłego znajdujących się w Biurze Informacji Kredytowej.
  4. Niezbędne jest wówczas dołączenie jednego z wymienionych powyżej dokumentów, a także aktu zgonu.
  5. Oprócz tego, należy sporządzić pisemny wniosek o udzielenie informacji zawierający dane osoby zmarłej, takie jak imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz ostatni adres zamieszkania.

Do Biura Informacji Kredytowej powinno się przesłać oryginał postanowienia o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W niektórych sytuacjach dopuszczalna jest również kopia dokumentu poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem. Chcąc przekazać oryginał takiego dokumentu do BIK, warto zaznaczyć we wniosku, aby został on zwrócony do nadawcy.

Wiesz już Jak sprawdzić bik osoby zmarłej, jeśli masz jakieś wątpliwości, zachęcam do kontaktu z naszymi ekspertami – Pytania do eksperta

Dodaj komentarz